Contact Us: 02-682-7644-6 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิทินการศึกษา2556

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

( เดือน พฤษภาคม ตุลาคม )

 ปฏิทินวิชาการ

รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ

ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียมฯ

  หมดเขต 18 พ.ค. 56

กำหนดส่งแผนการสอน+งบประมาณ+ใบประเมินท้ายคาบ

  25 พ.ค. 56

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.1

  18 พ.ค. 56

เปิดภาคเรียน

  27 พ.ค. 56

ประกาศรับสมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 ชาย-หญิง (ใหม่) 1/2556

  3 - 7 มิ.ย. 56

กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค

  8 - 12 ก.ค. 56

สรุปรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ นำส่งต่อหน้าที่ประชุม

 17 ก.ค. 56

แจ้งนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบรับทราบ ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

 18 - 19 ก.ค. 56

หยุด วันอาสาฬหบูชา

22 ก.ค. 56

หยุด วันเข้าพรรษา

23 ก.ค. 56

จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสอบ และสำเนาข้อสอบ

24 – 26 ก.ค. 56

สัปดาห์การสอบกลางภาค

  29 ก.ค. - 2 ส.ค. 56

อาจารย์ส่งผลการสอบกลางภาค

  5 - 9 ส.ค. 56

หยุด วันแม่

  12 ส.ค. 56

ประกาศผล + ลงทะเบียนซ่อม + ดำเนินการสอบซ่อม

  13 - 16 ส.ค. 56

อาจารย์ส่งผลการสอบซ่อม

  19 - 23 ส.ค. 56

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค

  16 - 20 ก.ย. 56

สรุปรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ นำส่งต่อหน้าที่ประชุม

  25 ก.ย. 56

-แจ้งนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบรับทราบ ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

-แจ้งนักศึกษาให้ส่งงานค้างในรายวิชาต่างๆทั้งหมด

  26 -27 ก.ย. 56

จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสอบ และสำเนาข้อสอบ

  30 ก.ย. – 4 ต.ค. 56

สัปดาห์การสอบปลายภาค

  7 - 11 ต.ค. 56

ปิดภาคเรียน

  11 ต.ค. 56

อาจารย์ส่งผลการสอบปลายภาค

  14 - 18 ต.ค. 56

อาจารย์ตัดเกรดและสรุปเกรดส่ง

  21 - 25 ต.ค. 56

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ส. 18 พ.ค. 56

 

กิจกรรมจัดบอร์ด วันครู

24 -28 มิ.ย. 56

 

กิจกรรม ไหว้ครู

พฤ. 4 ก.ค. 56

 

กิจกรรมจัดบอร์ด วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา

8 -12 มิ.ย. 56

 

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา

ศ. 19 ก.ค. 56

 

กิจกรรมจัดบอร์ด วันแม่

29 ก.ค. – 2 ส.ค. 56

 

กิจกรรม วันแม่

ศ. 9 ส.ค. 56

 

ตรวจสุขภาพประจำปี 2556

พ. 21 ส.ค. 56

 

 

* หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

Drop us your email address and stay connected with us