Line ID : TIFTEC. Hotline ปวช : 098-0147422  Contact Us: 02-682-7644-6 e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิธีไหว้พระพิฆเนศ & พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติได้มีพิธีไหว้พิฆเนศ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 

ช่วงเช้าจะเป็นพิธีไหว้พระพิฆเนศ ซึ่งในพิธีได้เชิญพราหมณ์มาทำพิธีไหว้พระพิฆเนศ และได้มีการเจิมศีรษะให้นักนักศึกษา นักเรียนระยะสั้น และบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต หลังจากเสร็จพิธีไหว้พระพิฆเนศ ทางวิทยาลัยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในช่วงบ่าย หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว เป็นพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในพิธีจะมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 และยังมีการมอบโล่แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น