Line ID : TIFTEC. Hotline ปวช : 098-0147422  Contact Us: 02-682-7644-6 e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิธีตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 วิธีเข้าตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.tiftec.ac.th

2. นำเม้าส์ ไปชี้ที่เมนูชื่อว่า  "นักศึกษา"  แล้วคลิกที่ "ตรวจสอบผลการเรียน" ตามรูป

 

3. เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว ก็จะได้ หน้าต่างเหมือนในรูป ให้เลือกภาคเรียนที่ ปีการศึกษาที่ต้องการ

 

4. เมื่อเลือกภาคเรียน ปีการศึกษาที่ต้องการแล้วจะ ได้หน้าต่าง เหมือนในรูป

 

 

5. ให้เลือกระดับชั้นของนักศึกษา จะได้หน้าต่าง ดังในรูป

6. ให้นักศึกษา ใส่ รหัสนักศึกษา และ วันเดือนปีเกิด เป็น คศ.

ตัวอย่างเช่น รหัสนักศึกษา 55010226 เกิดวันที่ 13 มิถุนายน 1996

ให้ใส่ วันเดือนปีเกิด (yyyymmdd) เริ่มจาก คศ. ตามด้วยเดือน และก็วันที่ ตามในภาพ

7. หลังจาก ใส่ข้อมูลถูกต้อง ก็จะเห็นผลการเรียนตามภาพ