ตรวจสอบผลการเรียน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รหัสนักศึกษา
วันเดือนปีเกิด (yyyymmdd) เป็น คศ.