ตรวจสอบผลการเรียน ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รหัสนักศึกษา
วันเดือนปีเกิด (yyyymmdd) เป็น คศ.