Line ID : TIFTEC. Hotline ปวช : 098-0147422  Contact Us: 02-682-7644-6 e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frequently Asked Questions

ทุกคำถามเรามีคำตอบ

 • เปิดรับสมัครเรียนเมื่อไหร่?

  เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี

  ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00น. (เปิดรบสมัครแล้ว รับเพียง 90 คนต่อปีการศึกษา สำรองที่นั่งพร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 094-6425-636)

 • คุณสมบัติผู้สนใจศึกษา?

  1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ/หรือ ได้รับการรับรองทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ (หากกำลังจะจบการศึกษาชั้นม.3หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษานี้ สามารถนำใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลงศึกษาอยู่จริง มายื่นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครและสำรองที่นั่งได้ครับ)
  2. เป็นผู้ที่มีความรับและสนใจในด้านการอาหารและโภชนาการ/การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 • หลักฐานการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง?

  1.รูปถ่ายหน้าตรง (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร 3 ชุด
  3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 3 ชุด
  4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 3 ชุด
  5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 3 ชุด (กรณีที่ไม่ใช่บิดา-มารดา).

 • วิทยาลัยมีการรับน้องใหม่รึป่าว?

  ทางวิทยาลัยไม่มีนโยบายเรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ค่ะ ไม่มีการทำกิจกรรมพักค้างคืน ทุกครั้งหากมีกิจกรรมใดๆในวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องเลิกเรียนเกิน14.10น. วิทยาลัยจะมีการโทรศัพท์/ออกจดหมายแจ้งผู้ปกครองทุกครั้ง

 • ขาดเรียนบ่อยจะเป็นไรมั้ย?

  ตามกฏของกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาจะต้องมีผลการประเมิน "ผ่าน" ในแต่ละรายวิชานั้นๆนักศึกาจะต้องมีเวลาเรียนทุกวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ทางวิทยาลัยฯจึงขอให้ทางผู้ปกครองกวดขันเรื่องการเข้าเรียนของนักศึกษา ให้มาเรียนสม่ำเสมอ

 • ชุดนักศึกษาเป็นอย่างไร?