Line ID : TIFTEC. Hotline ปวช : 098-0147422  Contact Us: 02-682-7644-6 e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TIFTEC About

รู้จักกับเรา

                                 

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการในระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสอนเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้และเข้าใจในพื้นฐานของอาหารแต่ละชนิด การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง จนถึงระดับสูงที่สามารถเข้าใจการจัดการอย่างเป็นระบบ และประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งการประกอบอาหารประจำชาติต่าง ๆ เช่น อาหารไทย อาหารยุโรป อาหารอิตาเลียน อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น และการทำขนมอบหลากหลายชนิด เช่น เค้ก คุกกี้ พาย และขนมปัง เป็นต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความรักและสนใจในธุรกิจการบริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)แล้ว ซึ่งในปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ ได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทั้งหมด 1 สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่

  • สาขางานอาหารและโภชนาการ ในสาขานี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากจะประกอบอาชีพเชฟในอนาคต โดยเนื้อหาการเรียน การสอนในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ในระดับพื้นฐานของอาหารและเบเกอรี่ จนมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ต่อไป